Skip to content

När klimatet förändras krävs handlingskraftiga åtgärder för att anpassa våra samhällen till de utmaningar som högre vattennivåer i hav och vattendrag medför. För att möta dessa utmaningar behövs ett tydligt beslutsunderlag för gestaltning av framtidens städer och regionala kustskydd, vilka ska kunna stå emot extremnivåer, permanenta havsnivåhöjningar och högvattenflöden i vattendrag.

Få värdefulla svar med Skaye Flood:

  • Vilka områden riskerar att påverkas av stigande havsnivåer?
  • Vilka områden riskerar att påverkas vid höga flöden i vattendrag?
  • Vilka byggnader är i riskzonen?
  • Vad kan stigande havsnivåer kosta oss?
  • Vilka åtgärder ska vi prioritera?

Smartare beslut med den unika algoritmen

Skaye Flood, utvecklat av Tyréns, är en banbrytande algoritm som bygger på metodik från VA SYD, vilken framväxte som en respons på översvämningarna i Malmö. Dessutom bygger Skaye Flood på nyckeltal från MSB:s forskningsrapporter, vilka har accepterats som en pålitlig metod för att bedöma skador i förhandlingar mellan försäkringsbolag och privata aktörer.

Skaye Flood erbjuder tydliga resultat om vilka områden som riskerar att påverkas vid framtida havsnivåhöjningar och höga flöden i vattendrag. Med hjälp av dessa resultat kan flera robusta beslutsunderlag genereras. Initierande analyser baserade på exempelvis MSBs hotkartor ger en grund för att identifiera riskobjekt och utforma åtgärdsförslag för att minska översvämningsrisken och därmed risken för skador.

Kostnadsberäkningar och prioritering

Tjänsten Skaye Flood tillhandahåller en unik insikt i de ekonomiska konsekvenserna av potentiella översvämningar. Vi gör mer än att bara beräkna de potentiella skadekostnaderna - vi sätter dem i relation till kostnaderna för förebyggande åtgärder. Detta ger våra kunder en konkret bas för att göra informerade beslut om investeringar i skyddande åtgärder.

Resultatet är en konkret bild av riskscenariot som gör det lättare att prioritera. Med tjänsten Skaye Flood kan kunder avgöra vilka skyddsåtgärder som bör vidtas omedelbart, och vilka som kan planeras för framtida implementering. Detta ger en proaktiv väg mot att hantera översvämningsskydd och skapar motståndskraftiga kustsamhällen.

Åtgärdsplan för en hållbar framtid

Vi erbjuder också möjligheten att tilläggsbeställa en åtgärdsplan, som innehåller konkreta förslag på exempelvis barriärer och lokal fastighetsanpassning, där vi även kan presentera kostnadsestimat och byggritningar. Detta kan kombineras med andra uppdrag i ett och samma paket, vilket ger en helhetslösning för klimatanpassningen.

Med Skaye Flood som ditt kraftfulla verktyg kan du säkerställa att dina beslut om klimatanpassning grundas på gedigna och välgrundade fakta. Skaye Flood erbjuder inte bara en möjlighet att se framtidens riskområden, utan även att agera proaktivt och ta stegen mot en hållbar och trygg framtid.

För att kunna göra heltäckande riskanalyser kan Tyréns konsulter ta hänsyn till flera andra aspekterVi tar exempelvis hänsyn till byggnaders kulturhistoriska värde. Vi bedömer också ett områdes sårbarhet för skred och erosion, vilket kan påverka boendes säkerhet och livskvalitet.

När havet knackar på dörren, lita på Skaye Flood!

Tillsammans med Skaye Flood och Tyréns Skaye team går vi mot en bättre och mer klimatanpassad värld. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med din klimatanpassning och säkerställa att du har de bästa verktygen för att fatta viktiga beslut inför framtiden.