Ystad kommuns proaktiva klimatriskanalyser

Alexia Lundberg, VA-strateg på Ystads kommun, berättade om det innovativa arbetet med proaktiva klimatriskanalyser på ett webbinarium och nedan kommer en skrivelse som bygger på hennes presentation.

Framtidssäkrande av Ystad

Ystads kommun, precis som många andra städer och kommuner runt om i världen, står inför utmaningen med att hantera klimatförändringar och förtätning av tätorter i kommunen. Denna problematik har fått kommunen att vidta åtgärder genom att genomföra proaktiva klimatriskanalyser för att framtidssäkra sin infrastruktur och samhällsfunktioner i samarbete med Tyréns och teamet i Skaye.

Strävan efter en klimatanpassningsplan enligt MSB

Redan år 2019 antogs Ystads kommun en projektplan baserad på MSB:s vägledning för skyfallskartering. Denna plan blev en viktig grund för att ta itu med de utmaningar som väntade. Men det var inte förrän 2022 som man kunde se konkreta resultat, efter två års intensivt arbete med mätningar och analyser.

En viktig del av arbetet har varit att ta fram en strukturplan som tydligt visar på en övergripande nivå var och hur åtgärder bör implementeras. Detta har varit en utmaning, särskilt med tanke på att fastighetsägare har en avgörande roll i att säkerställa att riskområden hanteras och skyddas.

Den skräddarsydda klimatriskplanen med Skaye

Skaye blev ett viktigt stöd i arbetet och anpassades efter Ystads önskemål. Skaye var ett pilotprojekt som integrerar proaktiva klimatriskanalyser (skyfall, värme och avlopp) med skyfallsplanen. Genom sex arbetspaket har man tagit fram analyser och resultat som blir en grund för framtida planering och åtgärder.

De sex arbetspaketen omfattar allt från nulägesanalyser av ytavrinning och samhällsviktiga verksamheter till åtgärdsplaner och beredskapsrutiner. Dessa resultat kommer att användas för att prioritera insatser och göra välgrundade beslut gällande resursanvändning och investeringar.

Samverkan och kommunikation som nycklar

Ett framgångsrikt arbete kräver samverkan och kommunikation på alla nivåer. Genom att bjuda in fastighetsägare till informationsträffar och dela viktig information om riskområden och åtgärder, strävar kommunen efter att skapa en medvetenhet och förståelse för de utmaningar som Ystad kommun har på sig. Genom att ta fram en beredskapsrutin och samarbeta med räddningstjänst för att säkra resurser och strategier, visar Ystads kommun sitt engagemang för att vara förberedd på kommande utmaningar.

Framtiden ser ljus ut för att möta klimatförändringarna

Det proaktiva arbetet med klimatriskanalyser och integrerande av olika modeller har gett Ystads kommun en helhetsbild och bättre underlag för framtida planering och beslutsfattande.  I en tid där klimatförändringar blir allt mer påtagliga, blir proaktiva åtgärder och analyser alltmer värdefulla. Ystads kommun jobbar intensivt med klimatanpassning och visar att en välmotiverad och välstrukturerad klimatanpassningsplan är nyckeln till en hållbar framtid för sina invånare.

Slutsatsen är tydlig - genom att förstå och agera utifrån klimatförändringarnas påverkan, kan Ystad bygga ett mer robust och motståndskraftigt samhälle som möter framtidens utmaningar med beslutsamhet och förståelse.

Fler nyheter