Lund möter värmeutmaningarna Skaye Heat

Lunds kommun tar hjälp av den digitala tjänsten Skaye Heat och Tyréns värmemodelleringsteam för att möta klimatförändringens utmaningar. Tyréns har gedigen erfarenhet att skapa högupplösta värmemodeller med 2x2m upplösning i open-source programmet Solweig ifrån Göteborgs universitet. Från en högupplöst värmemodell kan Skaye Heat skapa en heltäckande sårbarhetsanalys för utsatta verksamheter och byggnader såsom förskolor och äldreboenden. Lunds kommun handlade upp Tyréns efter ha utvärderat anbud från flera konsultfirmor där Tyréns vann efter ha erhållit högsta sammanslagna poäng på pris och kvalité.

"Med underlaget från Tyréns kan vi djupare analysera och förbättra förutsättningarna vid värmeböljor."

AdamWadsten
Adam Wadsten, Miljöstrateg, Lunds kommun

Klimatförändringar - En utmaning att möta

Forskarna är eniga - vi lever i en tid med förändrat klimat där ökade temperaturer och värmeböljor väntas bli både mer frekventa och intensiva. Dessa förändringar leder till ökad risk för värmestress, vilket negativt kan påverka människors hälsa och i värsta fall orsaka dödsfall bland de mest utsatta och sårbara. Frågan som många kommuner och verksamheter ställer sig är:

- Hur anpassar vi oss till ett varmare klimat?

- Hur bör den framtida staden se ut och vilka områden är mest sårbara idag?

- Hur ska vi prioritera våra åtgärder?

Dessa svar kunde Lunds kommun få av Tyréns utredning och analys med Skaye Heat med en riskklassning av kommunens känsliga verksamheter. Speciellt viktigt för Lunds kommun var att erhålla ett tydligt beslutsunderlag där de kan underlätta prioritering och planering av åtgärder för de mest utsatta verksamheterna.

Heat värmeprocessen

Arbetets gång - Från kartläggning till åtgärdsplan

Arbetet inleddes med en detaljerad värmekartläggning och en omfattande sårbarhetsanalys. Särskilt varma områden i Lunds tätorter identifierades och jämfördes med sårbara objekt, som förskolor och äldreboenden. Dessutom analyserades nattemperaturer och tillgång till svalka, två avgörande faktorer för återhämtning efter en lång, varm dag. Arbetsprocessen görs i flera steg med först inarbetning av indata (höjd, byggnader, träd, hårdgjorda ytor m.m.) , sedan skapa en värmemodell i Solweig och slutligen genomfördes sårbarhetsanalysen i Skaye heat.

Slutresultatet blev en konkret vägledning för framtida arbete i kommunen, med checklistor och möjliga åtgärder för att göra mer klimatanpassade val.

"Vårt mål är att öka kunskapen för berörda förvaltningar och reducera riskerna för utsatta verksamheter."

AdamWadsten
Adam Wadsten, Miljöstrateg, Lunds kommun

Effektiv analys och tydliga resultat med Skaye Heat

Med Skaye Heat kunde analyserna genomföras effektivt och resultatet presenteras på ett pedagogiskt och tydligt sätt. Tack vare sårbarhetsanalysen och vägledningen från Skaye teamet, kan Lunds kommun nu möta utmaningarna med ett varmare klimat på ett informerat och effektivt sätt.

Lunds kommun – deras tankar om projektet och analyserna gjorda i Skaye

Adam Wadsten Miljöstrateg – Lunds kommun berättar: Värmekarteringen med sårbarhetsanalys ger oss förutsättningar att i detalj förstå och hantera värmeproblematik i stadsmiljöerna. Karteringen kompletterar Översvämningskarteringen som utfördes för några år sedan på ett bra sätt och möjliggör att vi utför åtgärder på rätt plats, på rätt sätt och kan med fördel kombineras med olika klimatanpassningsåtgärder. Med underlaget från Tyréns har vi stora möjligheter att fortsätta öka förståelsen, djupare analysera och sedan förbättra förutsättningarna vid värmeböljor. Prioritet är att öka kunskapen för berörda förvaltningar, reducera riskerna för utsatta verksamheter & grupper samt att bättre planera för en svalare stad i ett varmare framtida klimat.

Med tjänsten Skaye Heat kartlägger vi värmeöar i städer och kommuner. Vi rekommenderar att en värmeanalys görs i samband med en skyfallsanalys med Skaye Surface . Då vi går mot varmare väder och risken för värmeslag ökar är det viktigt att säkerställa hur vi kan skydda oss på bästa sätt. Vi kartlägger och kommer med åtgärdsförslag som kan reducera värmestress, du ser tydligt var i staden det går att göra effektiva klimatanpassningar.

Fler nyheter