Sollentuna framtids säkrar VA-nätet med Skaye Sewage

Sollentuna Energi & Miljö (SEOM) tar hjälp av den digitala tjänsten Skaye Sewage och Tyréns expertteam inom VA-förnyelse för att strategiskt och effektivt svara på viktiga frågor kring bland annat tillståndet, livslängden och kommande förnyelsebehov för sitt VA-system. Analyserna görs med stöd av Svenskt vattens publikationer 110 och 116 samt med unika nyckeltal rörande kapacitetskrav i ledningsnätet härledda från förhandlingarna i kölvattnet av skyfallet i Malmö 2014. Denna innovativa metodik bidrar till gedigna riskanalyser vilket resulterar i hållbara och kostnadseffektiva lösningar, vilket krävs för att möta framtidens klimatutmaningar!

Skaye Sewage - en central komponent i strategin

SEOM anlitade Tyréns för att tillsammans ta fram en förnyelseplan för sitt VA-ledningsnät som ska ligga till grund för förnyelsearbetet de kommande åren. För att analysera den stora mängden data som finns internt på SEOMs databaser, tillsammans med annan viktig data, använde Tyréns den digitala tjänsten Skaye som ett central analysverktyg. Från analyserna i Skaye erhölls en risksammanställning av ledningsnätet på områdes- och ledningsnivå, vilket blir ett värdefullt beslutsunderlag för att kunna arbeta proaktivt med förnyelse.

 

"Skaye Sewage spelar en central roll och  utgår ifrån Svenskt vatten publikationer och nyckeltal."

200x200 Filip Faust
Filip Faust, Utredare vatten, Tyréns

Förnyelseplan baserad på Svenskt Vattens publikation P116

Utformningen av förnyelseplanen baseras på Svenskt Vattens publikation 116 och planen innehåller flera steg. Först genomförs en nulägesanalys som visar ledningsnätets aktuella status, därefter analyseras det strategiska behovet för de kommande åren och slutligen genomförs riskanalysen. Det är i riskanalysen som Skaye Sewage spelar en central roll för att skapa underlaget som pekar ut de ledningsstråk där förnyelse eller andra åtgärder som t.ex. filmning bör koncentreras.

Skaye Sewage möjliggör djupgående riskanalyser

Riskanalysen utgår från begreppen sannolikhet och konsekvens, vilka beskriver sannolikheten och konsekvensen av att en ledning havererar. Dessa faktorer bestäms av en rad olika indata, som t.ex. ledningarnas ålder, material, djup, information om driftstörningar, närhet till viktig infrastruktur, antalet påverkade brukare med mera. Datan sammanställs och sannolikheten och konsekvensen resulterar i en sammanvägd risk för alla ledningar på nätet.

Illustrerar risker på ett översiktligt sätt

Resultatet från Skaye Sewages riskanalys sammanställs i ett GIS-underlag som tydligt och översiktligt illustrerar riskerna med en poäng för att enkelt kunna prioritera mellan de olika ledningssträckorna. Visualiseringen ger en värdefull överblick som kan användas av personalen i verksamheten vid andra typer av arbeten för att enkelt hålla koll på om det finns några högriskledningar i närheten.

 

"Denna mer avancerade analys ger ett mer komplett beslutsunderlag och bidrar till en effektivare förnyelseplan för VA-ledningssystemet."

200x200 Filip Faust
Filip Faust, Utredare vatten, Tyréns

Mer avancerade analyser med Skaye Sewage

Genom att använda Skaye Sewage har SEOM kunnat genomföra mer djupgående analyser av risker jämfört med andra enklare analyser, som oftast bara baseras på ledningarnas ålder och material. Riskanalysen i Skaye Sewage anpassas även efter lokala förutsättningar genom att arbete in den värdefulla informationen om det egna nätet som VA- och driftpersonalen ofta besitter. Detta avancerade angreppssätt ger en mer skräddarsydd analys vilket bidrar till en effektivare förnyelseplan för VA-ledningssystemet.

I nära samarbete med er tar vi fram en förnyelseplan

Skaye Sewage analyserar kapacitetskrav i ledningsnätet efter praxis från VA SYD efter de förhandlingar som skedde efter Malmö skyfall 2014 och alla analyser har Svenskt Vattens publikationer som utgångspunkt. Resultaten som produceras bildar ett gediget underlag för att ta fram förnyelseplaner och göra kapacitetsanalyser av ledningsnätet. Tyréns kan skräddarsy och tillsammans med er organisation ta fram just den förnyelseplan som ni har tänkt er, så att ni kan komma igång och arbeta proaktivt med förnyelse!

 

Med tjänsten Skaye Sewage analyserar vi ledningsnätet efter praxis från VA SYD från Malmö skyfall 2014 förhandlingarna samt Svenskt Vatten publikationerna P110 och P116. Du får en tydlig bild över vilka ledningar som har en undermålig kapacitet och vi föreslår åtgärder. Det är också ett underlag för framtagande av förnyelseplaner och kapacitetsplaner för avloppsnät.

Fler nyheter